Hemvist

Det finns tre hemvist på förskolan.

Läs mer om varje hemvist:
Drama och Musik (1-3 år)
Atelje och Upplevelse (2-5 år)
Bygg, matematik och Rörelse (2-5 år)

Hemvistena för det äldre barnen är indelade i olika stationer. Totalt har vi fyra stationer som används dagligen och även i våra åldershomogena grupper. Stationerna heter;

Matemtikverkstad
Bygg
Ateljén
Upplevelse

I alla stationer är språk, lek och kommunikation ett viktigt del av barnens arbete. Barnen ska på ett lustfyllt och inspirerande sätt få möjligheten att träna sin sociala förmåga, använda språket på olika sätt, sin fantasi och sin kreativitet.

Genom professionell och erfaren personal i fina lokaler med en fantastisk utemiljö skapas de bästa förutsättningarna för barn positiva utveckling. Lokalerna är utformade med en pedagogisk grundtanke, med utgångspunkt från "Läroplanen för förskolan 98/10". Miljön ska stimulera barnen till att upptäcka och lära, enskilt och tillsammans med andra.