Barns inflytande och föräldrasamverkan

Barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter och därmed kunna påverka sin situation oavsett kön. Barnen ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar, för förskolans miljö och förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av gemensamt arbete och beslutsfattande.

Synliggöra barnens eget inflytande.  

För att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och kunna påverka sin situation så kommer vi att:

 • vid samlingar ge barnen utrymme och tid att kunna/våga berätta om funderingar och olika händelser utan att känna rädsla för rätt och fel,
 • lyssna av barnens tankar och ta tillvara på deras idéer genom aktivitetskort. Korten kommer att innehålla barnens önskningar som vi pedagoger ”snappat upp” och bilder på de olika "rummen" på förskolan. Vid olika tillfällen använder barnet korten för att göra ett val och pedagogerna påvisar samtidigt deras inflytande i verksamheten,
 • barnen får göra egna aktiva val, både under styrda och fria tillfällen och möts av pedagoger som försöker möjliggöra deras val så långt det är möjligt. 
 • låta barnen få vara med och ha önskemål om en veckomatsedel.

För att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar, för förskolans miljö och förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande så kommer vi att:

 • introducera barnen vid nytt material och nya miljöer för att skapa förståelse,
 • bestämma regler tillsammans med barnen för material och miljö,
 • vara konsekventa vad gäller regler vi upprättat tillsammans med barnen och påtala deras egen roll i beslutsfattandet,
 • uppmuntra barnen att stå för sina handlingar.

Observation/intervju

Genom observationer av barnen och intervjuer enskilt eller i grupp kan vi fånga barnens behov och intressen som barnen själv på olika sätt ger uttryck för samt få en uppfattning om vilket inflytande de själv tycker att de har på förskolan. 

Barns medvetenhet om eget inflytande

Vid olika situationer ska vi som pedagoger, genom samtal och dokumentationer, göra barnen medvetna om att de själva är med och bestämmer, eller gör ett eget val. Detta kan ske vid t ex storsjung, matsituationer, utedagar och fria aktiviteter.

Det är särskilt viktigt att lyssna på barnen och som pedagog försöka närma sig barnens perspektiv. Det handlar även om att ha tillit till och förväntningar på att barn kan klara olika saker med stöd av vuxna.

Föräldrasamverkan

För att barnen ska få en trygg och lärorik vistelse på förskolan är det viktigt med samarbete mellan förskola och hem. Vi vill att föräldrarna ska ha förtroende för vår verksamhet. De ska alltid känna sig välkomna när de hälsar på. Vi vill ge föräldrarna en möjlighet till inflytande och delaktighet för att vi tillsammans ska utveckla förskolans innehåll och verksamhet. För att åstadkomma detta har vi på Måttsunds förskola:

 • Daglig kontakt vid hämtning/lämning.
 • Inskolning med pedagog
 • Utvecklingssamtal erbjuds en gång varje termin.
 • Återkommande föräldramöten.
 • Samverkansdagar hem och skola.
 • Vi försöker hantera all information via vår blogg, Edwise och hemsida. 
 • Samråd med representanter från både föräldrar och personal.

Protokoll från samrådsmöte finns på Edwise under fliken Dokument.