Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande​

”I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Förskolans läroplan)

Att känna sig delaktig och att få möjlighet att påverka sin situation handlar om att bli respekterad för den individ man är samt att även kunna respektera andra.
För att kunna börja förstå sin omvärld i relation till begreppet demokrati behöver barn lära sig att se och uppfatta olika perspektiv.
För förskolebarn handlar inte själva inflytandet om att fatta beslut de inte kan se konsekvenserna av, utan det handlar om att kunna vara delaktiga i sin egen vardag. Denna delaktighet kan ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. att lära sig empati genom att samtala om hur vi ska behandla varandra för att alla ska må bra. Inflytande kan också handla om att kunna få välja vad man vill göra och när, samt att barns åsikter och intressen uppskattas och värderas.

En förskola för alla

"Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan" (Förskolans läroplan)

Detta innebär att vi i samarbete med er föräldrar verkar för att ert barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vårt uppdrag är att se över hur vi utformar miljön, anpassar vårt arbetssätt, rutiner och organisation runt barnet och barngruppen. Vid behov kan pedagogerna få stöd och handledning av till exempel talpedagog, resurspedagog eller psykolog (Elevhälsan)

Vi vill att alla barn ska må bra vare sig det gäller sovtid, solhatt, varm tröja, specialkost eller rullstol.

Föräldrasamverkan

"Förskolans arbete ​med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att kunna påverka verksamheten och förskolan ska vara tydlig i fråga om mål och innehåll." (Förskolans läroplan)

Varje barn och deras föräldrar ska få en god introduktion i förskolan.
Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna.
Den dagliga kontakten är viktigast. Andra tillfällen där samverkan sker är föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldrasamverkansmöten.

Bloggar​
Vi erbjuder alla föräldrar tillgång till bloggar, en för det enskilda barnet och en för varje avdelning. Där kan föräldrarna få en inblick i verksamheten, se hur vi arbetar mot målen och följa sitt barns utveckling och aktiviteter på förskolan.
Det ger även föräldrarna möjlighet att sedan hemma reflektera tillsammans med sitt barn om vad de varit med om under förskolevistelsen.