Barns inflytande, föräldrasamverkan


Barns inflytande
På förskolan läggs grunden till att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för miljön och planeringen och den pedagogiska verksamheten.
lpfö-98/10

Kyrkbyns förskola
Vi har en tillåtande miljö.
Vi delar upp barnen i mindre grupper för möjlighet att synas och höras.
Vi är flexibla och utgår från barnens intressen.
Vi pedagoger finns nära barnen inne och ute.
Vi uppmuntrar barnen att vara rädda om material vår miljö och om varandra.
Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina åsikter och att kunna lyssna på varandra.

Föräldrasamverkan:
Föräldramöte 1ggr/år.
Utvecklingssamtal under vårterminen.
Daglig kontakt vid hämtning och lämning.
Blogg.
Föräldraråd: föräldrarepresentanter från avdelningarna, pedagog och förskolechef träffas ca 2-4 ggr/år och diskuterar aktuella frågor.