Förskolechefen har ordet

Vi lär så länge vi har barn! Den devisen håller jag som förskolechef högt. Som barn och vårdnadshavare på Klöverträsk förskola förväntas du bli bemött av all personal utifrån ett respektfullt och medskapande förhållningssätt där vi alla erkänner varandras olikheter. Olikheter förväntas bli en utgångspunkt för lärande möten som präglas av nyfikenhet och en vilja till samförstånd.

Väl på Klöverträsk förskola kommer ditt barn att få optimala förutsättningar till att - utifrån våra respektive skolformers styrdokument - forma förmågor och insikter som ger dem goda förutsättningar för att möta vår samtid men också morgondagen.
Detta kommer att ske genom att pedagogerna tillsammans i arbetslagen och även i vidgade arbetslag (andra skolor och via olika nätverk) ständigt jobbar för en fördjupad medvetenhet kring frågor som

  • Hur lär barnen bäst?
  • Vilka sammanhang måste formas för att trygghet och förståelse skapas?
  • Vilka lärobjekt fokuseras?
  • Hur skapar vi variation i undervisningen för att nå en fördjupad medvetenhet?
  • Hur följer vi upp lärande för att forma nya lärandeloopar?

Jag som förskolechef vill - i likhet med Sven-Eric Liedman, idéhistoriker - gärna se att kunskap och bildning ger möjligheter till att få nya perspektiv på världen, samhället, andra människor och på sig själv. Det innebär i sin tur att det finns hopp om att det går att påverka sin situation och att skapa ett bättre liv, både för sig själv och för andra. Bildning blir då en förmåga att kunna se sig själv och sin tillvaro i ett större sammanhang, att förstå hur världen och tillvaron hänger ihop - vilket inte är ett tillstånd mer att betrakta som en process - en lärprocess som uppmuntras i "Klövern" från förskolan, via förskoleklass och fritids till skolan allt i syfte att väcka och bibehålla nyfikenhet och lust att förstå i ett livslångt perspektiv.

Solange Perdahl
Förskolechef