Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Språkutvecklande arbetssätt

Hela skolan, från förskolan till år 6, jobbar tillsammans med ett projekt om läsning och läslust. Målet är att tillsammans med föräldrar jobba för att barnen självmant ska vilja läsa böcker och bli säkra läsare.
Vi arbetar utifrån Skolverkets satsning på språk (Läslyftet) vars mål är att utveckla kvalitén så att barnen ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin läslust.

Entreprenöriellt lärande/gemensamma teman

Vi har som mål att varje termin arbeta med ett gemensamt tema från förskola till år 6. Temat ska utgå från närmiljön och involvera de lokala företagen.

Hälsa och friluftsliv

I vårt arbete i förskolan har vi en hälsoprofil. Det innebär att vi har som mål att tänka sunt i allt vi gör. Vi har många uteaktiviteter och använder oss av skog och natur som lärmiljö. Under året har vi återkommande aktiviteter tillsammans med skolan, t ex Klöverruset och Lilla Vasaloppet. Vår grillkåta på förskolan används flitigt både vid friluftsdagar och uteaktiviteter.


Vidgat perspektiv

Personalen besöker väl fungerande förskolor och får del av deras framgångsfaktorer.