Om vår förskola

Delaktighet, lust och glädje och olikheter som tillgång är våra värdeord.

På Kläppbacken arbetar vi med projektverksamhet tisdag - torsdag. Detta läsår handlar vårt projekt om "Du och jag i naturen". Syftet är olikheter som tillgång, och vi vill visa att barnen är en del i samspelet med varandra och naturen.

Genom utforskande och undersökande arbetssätt vill vi synliggöra barnens göranden, idéer, tankar och funderingar. Pedagogiska dokumentationer och reflektioner tillsammans med barnen samt barnens intressen och nyfikenhet för arbetet vidare.

Leken är viktig och en grundläggande förutsättning för barns lärande. Allt material som är framme är tillgängligt för barnen och en viktig del i arbetet med barns inflytande. Det möjliggör för barnen att påverka sin vardag genom att göra egna val som främjar ansvarstagande och självständighet.

Vi strävar efter att vara positiva, lyhörda och engagerade pedagoger, som möter barnen där de är genom att vara tillåtande och uppmuntrande. Vi tar tillvara på lärtillfällen i olika sammanhang och arbetar löpande med värdegrundsfrågor.

Vi arbetar aktivt för att utveckla verksamheten där bl a matematik, teknik, naturvetenskap och språk enligt läroplanens mål och riktlinjer ingår. Flera av pedagogerna är också med i det Pedagogiska Nätverket där pedagogiska frågor lyfts och diskuteras för att få en fördjupning i arbetet. Läs mer om det Pedagogiska nätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måndagar och fredagar har vi mötes- och planeringsdagar. Vi har god samverkan i huset och vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga med all personal och att alla barn ska känna varandra.

Vi ser möjligheten hos varje barn, alla ska finna meningsskapande och känna sig betydelsefulla. Olikheter är en tillgång, det är berikande och utvecklande. Vi lär av varandra. Hos oss på Kläppbacken vill vi att alla barn ska få blomstra!Återställ
Förskolechefen har ordet