Vår förskola

Karlsviks förskola är i dagsläget en enavdelningsförskola med en familjär atmosfär och ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna samt föräldrarna.

Hållbar framtid

Karlsviks förskola medverkar i projektet Hållbar Framtid som är ett rikstäckande projekt i regi av Reggio Emilia Institutet.

”Världen behöver en ny berättelse. En positiv historia om möjligheten att blomstra på vår vackra planet. Om möjligheten att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet” (Rockström J, Klum M, 2014)

 

"Reggio Emilia Institutets gemensamma arbetsinriktning Hållbar framtid tillsammans med förskolor och skolor över hela landet är nu igång. Alla behöver samarbeta i dialog för våra barns och ungdomars framtid, för vår planets framtid, utifrån vår vision och gemensamma värden! Förskolans och skolans viktigaste uppgift är och kommer att vara att inge hopp och framtidstro och det ska det här arbetet genomsyras av.

Hållbar utveckling kan ses ur flera dimensioner, t.ex. ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Arbetsinriktningen kommer handla om ekologisk hållbarhet, men ekologi är beroende av andra dimensioner. Eftersom ekologisk hållbarhet inte kan ses isolerat kan därför förskolor och skolor naturligtvis även arbeta med t.ex. social och ekonomisk hållbarhet i relation till den ekologiska.

Reggio Emilia Institutet har tagit ställning för att aktivt ta tillvara och undersöka barns, elevers och vuxnas ekologiska känslighet gentemot andra och gentemot miljön på ett sätt som genomsyras av lyssnande, utforskande, långsamhet och tid. Vi vill bidra till att förskolor och skolor blir platser där barn, elever, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom ett hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid."

Utdrag ur text från uppropet som gått ut till hela Sveriges förskolor och skolor.

Inskolning

När ni vårdnadshavare blivit meddelande om att ert/era barn blivit tilldelade en plats på Karlsviks förskola tar ni kontakt med oss och vi kommer överens om när inskolningen ska ske. Den varierar mellan en till två veckor efter barnets behov. Vi involverar all personal med syfte att barnet ska känna sig trygg med oss alla men ni får en kontaktperson som är ansvarig för er inskolning. Barnet får tillsammans med föräldrarna bekanta sig med vår förskola och kontakten med övriga barn sker gradvis. Ömsesidig information om barnet och vår verksamhet sker under inskolningen.​

Pedagogisk presentation

Vår verksamhet utgår från vårt statliga styrdokument Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2016länk till annan webbplats samt vårt kommunala styrdokument, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan.
Vår förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat, dvs. man låter dess filosofi genomsyra verksamheten. Reggio Emilia är en stad i norra Italien, som har kommit att bli en symbol, ett begrepp för en pedagogisk filosofi.
Den tidigare barnomsorgs chefen, Loris Malaguzzi, i staden Reggio Emilia såg barnen som forskare, som med medspelare i en stimulerande miljö kan utvecklas individuellt och i samspel med andra.  Grundtanken är att barnen vill veta och skapar sin egen kunskap. Som vuxna i verksamheten blir vi medforskare och utmanare.

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskolalänk till annan webbplats