Vår förskola

Förskolans vision

Den nyfikna förskolan som sätter barnens kreativitet och lärande i focus.​

Verksamhetsidé

Vi arbetar med ett förhållningssätt och en syn på barn där vi sätter barnet i centrum. Vi ser barnet som rikt, kompetent och kreativt med egen lust och kraft att lära, växa och utvecklas. Det innebär en kunskaps syn där vi ser inlärning som en aktiv process där barnen får egna erfarenheter och insikter.
 
Vi vill utgå från barnens erfarenheter och intressen och använda ett utforskande arbetssätt. Barnen skall få inspiration och utmaningar, de skall få upptäcka, utforska och praktiskt handla för att utvecklas och få kunskap. Barnen lär med alla sina sinnen och att få tänka själv ger kunskap och kompetens. Detta når vi genom att bland annat arbeta med tema/projekt.

Pedagogisk presentation

Vår verksamhet utgår från vårt statliga styrdokument Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010 samt vårt kommunala styrdokument, VEPen, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan.
Vår förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat, dvs. man låter dess filosofi genomsyra verksamheten. Reggio Emilia är en stad i norra Italien, som har kommit att bli en symbol, ett begrepp för en pedagogisk filosofi.
Den tidigare barnomsorgs chefen, Loris Malaguzzi, i staden Reggio Emilia såg barnen som forskare, som med medspelare i en stimulerande miljö kan utvecklas individuellt och i samspel med andra.  Grundtanken är att barnen vill veta och skapar sin egen kunskap. Som vuxna i verksamheten blir vi medforskare och utmanare.

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskolalänk till annan webbplats