Avdelning Månstrålen

Vi har i dagsläget 21 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år på avdelning Månstrålen. 

Åldersintegrerad barngrupp

Vår förskola har en åldersintegrerad avdelning där barnen leker tillsammans med kompisar i olika åldrar och utvecklas i samspel med varandra samt oss pedagoger. Barnen får möjligheter att skapa en trygg och längre relation till pedagogerna då de vistas på samma avdelning under hela förskoletiden, vilket främjar barnens utveckling och lärande. Vi anpassar den dagliga verksamheten efter varje barns enskilda behov. Vi arbetar även med barnen i mindre och åldershomogena grupper där de får utrymme att utvecklas i aktiviteter eller längre projekt baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi skapar, analyserar och förändrar kontinuerligt våra miljöer för att dessa ska gynna alla barnen som vistas på förskolan. Vi vill skapa miljöer som inspirerar och gynnar de små barnens utveckling samtidigt som de ger utrymme för de äldre barnens mer avancerade och utvecklande aktiviteter, skapelser och konstruktioner.

Natur

Karlsviks närmiljö är fantastisk, vilket vi vill ta tillvara på och tillbringar stora delar av dagen utomhus. Utflykter till skogen och stranden sker kontinuerligt i syfte att skapa en trygghet, glädje och omsorg för naturen och allt levande. Naturens miljöer och material utgör inspirationskällor för barnens fantasifulla lekar. Vi tar tillvara på material från naturen som vi tar med oss in för möjlighet till vidare utforskande och spännande tankar att utvecklas. Vi återanvänder även mycket av materialet i vår skapande verksamhet.

Återbruk och strävan mot en giftfri förskola

I linje med det rikstäckande projektet Hållbar framtid som Karlsviks förskola medverkar i (läs mer under fliken Om vår förskola) erbjuds naturmaterial samt återbruksmaterial som komplement till det mer klassiska lekmaterialet på förskolan. Att skapa med återbruksmaterial menar Odegard (2015) stimulerar barnens fantasi och kreativitet. Hon menar vidare att kreativitet kräver en vilja att inte veta vad resultatet ska bli. 

Ett ytterligare argument Odegard (2015) lyfter för att välja att arbeta med återbruksmaterial är att vi människor har ett gemensamt ansvar för konsumtionsförändring, källsortering och ekologi.

Referens:
Odegard, N. (2015) Återbruk som kreativ kraft. Lund: Studentlitteratur