Om vår förskola

"Kallkällans förskola vill erbjuda en verksamhet där alla, både barn och vuxna känner sig välkomna. Vi strävar efter att vara närvarande och lyssnande pedagoger så att vi kan möta varje barn i dess utveckling och lärande.Där varje barn får sina behov tillgodosedda och får lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vi ser allas olikheter som en tillgång för gruppen. Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan och ge dem möjlighet att grundlägga en respekt för varje människa oavsett bakgrund, samt utveckla en förståelse för sig själv och för sin omvärld.

Vi främjar leken eftersom det är barnets verktyg för lärande. Genom leken erövrar de nya efarenheter, kunskaper och färdigheter. En förutsättning för lärande är att de får tid och möjlighet att prova, utforska, upptäcka samt erfara.

För att bli trygga i gruppen erbjuds de möjlighet att träna på kamratskap, samarbete och samhörighet så att vi kan fungera tillsammans både enskilt och i grupp. Alla på förskolan måste visa hänsyn, respekt och lyssna på varandra.

Vi vill ge barnen möjlighet till inflytande över verksamheten, allt efter ålder och mognad. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att dom kan vara med och påverka sin vardag"

 

Förskolechefen har ordet

Kallkällans förskola

- en förskola som stimulerar till nyfikenhet och lust att lära

Vårt uppdrag som förskola är att ge varje barn möjlighet att utveckas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, i enlighet med skollagen.

Utgångspunkten är förskolans kompetenta pedagoger som känner varje barn, dess förutsättningar och utveckling. Kunskapen om barnen utgör sedan grunden för utformningen av verksamheten, inom ramen för det statliga och kommunala styrdokument, både ur ett individ- och gruppperspektiv. För oss är ett gott förskole klimat centralt, där vi verkar för att skapa goda relationer med både barn och föräldrar. Genom en inspirerande miljö som lockar barnen att prova och utforska, utveckla sina olika förmågor, vill vi skapa nyfikenhet och lust att lära tillsammans med andra. Genom en varition av material och aktiviteter, får de möjlighet att lära och uttrycka sig på många olika sätt.

I vår verksamhet är varje individ viktig. De olikheter vi har i både personlighet och erfarenhet är en ovärderlig resurs för att få en så rik och stimulerande lärmiljö som möjligt. Det är inte ett snabbt enmansjobb utan något vi bygger upp tillsammans under en lång tid. Hela tiden lär vi av varandra och gör nya erfarenheter, som ibland ger oss anledning att ompröva och ta ut nya styrrikttningar. Förskolan, barnens första skola, är det första steget i det livslånga lärandet för både barn, pedgoger och för mig som förskolechef. Det vi skapar tillsammans kommer att ha betydelse för varje individs liv, men också för vårt gemensamma samhäle nu och i framtiden, så;

Välkommen att delta i Kallkällans förskolas livsviktiga arbete!

Anna Edberg Förskolechef