Om vår förskola

 

Vi har valt mål ur läroplanen för förskolan(lpfö98) som på ett bra sätt beskriver det vi arbetar med just nu:

Matematik

 

 • Varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
 • Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar.

Språk

 • Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Naturvetenskap

 

 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Normer och Värden

 • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Förståelse för alla människor har ett likavärde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Barns inflytande

 

 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Vi tycker att det är viktigt att:

 • Utgå ifrån varje barns behov
 • Ge varje barn tid
 • Ha en lugn och harmonisk miljö runt barnen
 • Ha en miljö anpassad för barngruppen när det gäller möbler och material

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga, bli respekterade, bli sedda och känna sig omtyckta. Alla vuxnas kompetens är viktig i mötet med barnen. Vi ser föräldrarna som en verklig resurs.