Rutiner

Inskolning på förskolan

För att barn och föräldrar skall få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta 1-2 veckor för inskolning. Varje barn och inskolning är unik och inskolningstiden varierar beroende på barnets ålder och tidigare erfarenheter av förskola.

När föräldrarna/vårdnadshavaren får meddelande om att barnet har fått plats på Hammarens förskola:

  • kontakta förskolan för att bekräfta och att få mer information
  • för att ni föräldrar ska få en bättre inblick i barnens vardag och en förståelse för vår verksamhet önskar vi att ni är med en längre tid under de första dagarna. Syftet är att ni kan ta del av vår verksamhet på ett naturligt sätt och att ni kan ställa frågor och funderingar allt eftersom.
  • uppföljningssamtal sker cirka en månad efter att barnet har börjat hos oss

Vi ser fram emot att samarbeta med Er!

 

Arbetsplan för barnens övergång från Hammarens förskola till Hemängs- och Kläppenskolan

Övergången från förskolan sker efter en utarbetad modell:

Januari: Digital ansökan till förskoleklass. 

Februari:
Utvecklingssamtal på förskolan.

Mars:
 I skickar rektorerna ut inbjudan till föräldramöten för vårdnadshavare i blivande förskoleklasserna. Inbjudan sker via förskolecheferna.

April:
Föräldramöte på skolan för de nya förskoleklasserna.
Syfte: Tillfälle att träffa pedagogerna och föräldrar/vårdnadshavare i den blivande förskoleklassen samt att få information och svar på eventuella frågor. Vårdnadshavare fyller i dokument kring kontaktuppgifter, allergier med mera, som lämnas till skolan.

April/Maj:
Pedagogerna i förskoleklassen besöker barnen i förskolan. Syfte: Barnen får träffa och lära känna pedagogerna i en miljö där de känner sig trygga.

Maj:
Tre skolbesök för barnen i syfte att lära känna de övriga barnen i blivande förskoleklassen, personalen och miljön både ute och inne. Barnen kan få svar på sina frågor och funderingar. Vid tredje besöket äter barnen lunch i skolans matsal.

Juni:
Överlämning från förskolan till förskoleklassen i form av dokument som beskriver hur gruppen arbetat utifrån Läroplanens områden: utveckling och lärande, barns inflytande och normer och värden. Dokumentet ska underlätta för pedagogerna i förskoleklassen att fortsätta utmana barnen utifrån deras erfarenheter i förskolan och främja progressionen i lärandet.
   Muntlig och skriftlig överlämning i samråd med föräldrarna utifrån barnets bästa, då behov finns.

Augusti:
Inskolning på fritids. Skolstart.

Oktober:
Ett möte där pedagogerna från förskoleklassen återkopplar till förskolan kring övergången från förskola till förskoleklass.

 

Flerspråkiga barn

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsstöd och modersmålsundervisning samt undervisning i svenska som andraspråk. Modersmålsstöd erbjuds barn i förskolan och modersmålsundervisning är till för elever i grundskolan och gymnasiet.
Kontakta förskolechefen/rektorn vid ert/era barns förskola/skola för mer information.

 

Om olyckan är framme

Ditt barn är försäkrat via en kollektiv olycksfallsförsäkring. Du hittar länk till olycksfallsförsäkringen på vår startsida, se under "Hitta direkt".

 

Sjukanmälan/frånvaro

Är ditt barn sjuk eller ledig är det viktigt att du anmäler det till förskolan direkt på morgonen.

Viktigt! Vid vinterkräksjuka - observera att smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat.

HYGIENRÅD FÖR FÖRSKOLA

FÖRÄLDRAINFORMATION - om sjukdomarlänk till annan webbplats