IKT - Informations och kommunikationsteknik

 Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. (Lpfö 98, 2010)

Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som tillämpning.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforskar hur enkel teknik fungerar
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 
 

 IKT på Hammarens förskola

 IKT har en stor potential för att stödja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck.

Redskap som vi använder på Hammaren: Smartboard, surfplattor, datorer.

Hos oss använder vi IKT till skapande och problemlösning. Det ska vara en naturlig del av verksamheten och ger förändring och variation i arbetssätt. Vi använder oss av kreativa/ pedagogiska och skapande appar och program, där barnen får möjlighet att utforska, kommunicera och samspela med varandra. Barnen får möjlighet att träna språklig medvetenhet, sitt intresse för skriftspråk, social kompetens och matematik. Vi använder IKT till att reflektera och dokumentera tillsammans med barnen. I arbetet med IKT ingår även en demokratisk aspekt. Syftet är att alla barn ska kunna ta del av verktygen.