Smaragden

Här vistas barn i åldern ett till två år. För närvarande har vi 7 barn.

Smaragdens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Smaragdens mål:
Vi vill skapa miljöer och situationer där barnen får möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt. 

Hur vi jobbar mot målet:
Vi pedagoger ska vara lyhörda och finnas nära barnen för att kunna stödja barnen i olika situationer så att de får möjlighet och stöd att hitta olika sätt att uttrycka sig på. På detta sätt tror vi att när vi har skapat lärmiljöer och funderat vad rummet säger när barnen kommer in i det och hur är materialet presenterat så kommer barnen ha makten att vara aktörer i verksamheten, barnen kommer att utmanas och utvecklas utifrån läroplanens strävansmål. 


Utveckling och lärande, språk:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Smaragdens mål:
Vi vill skapa miljöer och situationer där barnen får möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt

Hur vi jobbar mot målet:
Vid rutinsituationer förs genuina, tillräckligt komplexa samtal och låta barnen själva få tala mycket, för att på så vis möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med andra.

Vi skapar miljöer för barnen där barnen har möjlighet att samtala, på så vis använder vi oss av ett språkutvecklande arbetssätt som leder till att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, uttrycker tankar, argumenterar och kommunicerar med varandra.


Utveckling och lärande, naturvetenskap:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Smaragdens mål:
Vi vill att barnen ska få uppleva naturen genom sina olika sinnen smak, lukt, hörsel och syn.
Vi vill ge barnen en ökad förståelse för att hållbar utveckling även handlar om att visa omsorg om varandra.

Hur vi jobbar mot målet:
Utevistelse i naturen på gården och i närmiljön. Eftersom lärande i miljön handlar till stor del om att vara ute i naturen, att uppleva och utforska den på olika sätt, så kommer vi kommer att vara på förskolegården, ta tillvara på naturen som finns på gården, gå till naturen, ta in naturen på avdelningen. Genom att barnen vistas i naturen, så får de förhoppningsvis en relation till den som kan ligga till grund för ett framtida miljöengagemang.
Vi pedagoger kommer att visa barnen hur man kan visa omsorg om varandra på olika sätt ex genom att dela med sig, hjälpa varandra i olika situationer, ta försiktigt på varandra. Hållbar utveckling har en etisk dimension. Det handlar om både det nära och det långt borta, om det välbekanta och det främmande. Hållbar utveckling rör frågor om rättigheter och rättvisa, och omsorg om människa och värld.


1 ggr./mån får föräldrarna ett månadsbrev via vår blogg. Där informerar vi om vår verksamhet.


Personal:
Eva Lindström
Catrine Karlsson

Telefonnr: 45 71 83