Rubinen

Här vistas barn i åldern ett till tre år. För närvarande har vi 17 barn.

Rubinens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Rubinens mål:
Vi strävar mot att barnen:
* får möjlighet att reflektera kring sopsortering.
* förstår varför vi sopsorterar.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi tänker att vi vill att sopsortering ska bli en naturlig del i barnens liv. Att sopsortering blir automatiserad men med förståelse för varför vi sopsorterar. Att få resonera ställa hypoteser och prova om de håller eller ej är ett steg mot förståelse.
Frågor vi kan resonera kring är: - Vad är natur? Vad är skräp i naturen? Får man lämna skräp i naturen? Varför? Vad gör man om man hittar skräp i naturen?


Utveckling och lärande, språk:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Rubinens mål:
Vi strävar mot att alla barn på Rubinen kan uttrycka sina känslor.

Hur vi jobbar mot målet:
* Säga stopp:
Vi uppmuntrar barnen att säga stopp och visa stopp med sin stopphand när de hamnar i konflikt med varandra. På detta sätt förstärker barnet sin hållpunkt med hjälp av kroppsspråk. Vi tänker att det ger en paus i konflikten som gör att barnen hinner hejda sig och lyssna in varandra istället för att börja slåss.
* Turtagning i samtal:
Vi tränar på turtagning i samtal vid matbord och samling, att den som har ordet får prata till punkt innan nästa tar vid. Vi tänker att det är en grund i alla samtal och extra viktigt att kunna vid konflikter.
Vi uppmuntrar även barnen att prata med varandra istället för att alltid prata med den vuxna vid matbordet. Det ger barnen träning i att samtala.
I samlingen har vi en guldsten som barnet som har ordet får hålla i. Det ger tydlighet för de andra vem som har ordet.


Utveckling och lärande, naturvetenskap

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Rubinens mål:
Vi strävar mot att barnen:
* ser skillnad på vad som är skräp och inte skräp i naturen.
* förstår hur vi sopsorterar.
* ser skillnad på olika sorters material.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi går till naturen varje vecka för att barnen ska få en god relation till naturen.
För att det ska vara roligt att gå till skogen och för att synliggöra skräp har vi ”happenings” i skogen, trollbesök, utmaningar, med mera.
Vi gör ”landart” med skräp respektive naturmaterial, för att synliggöra vad som är skräp respektive naturmaterial.


Personal​

Madeleine Petterson
Eva Lundbäck
Susanna Bertgren

Telefonnr: 45 71 82