Graniten

På Graniten vistas barn i åldern fyra till fem år. För närvarande har vi 19 barn.

Granitens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Granitens mål:
Vi vill att barnen känner sig sedda och lyssnade på och därmed vågar uttrycka sina tankar och åsikter.

Hur vi jobbar mot målet:
* Vi ser barnen som kompetenta och tänker på hur vi som pedagoger bemöter deras tankar och åsikter.
* Vi har morgonmöte med alla barn. Där ges barnen möjlighet att reflektera och träna på sitt ställningstagande genom att lyssna på och respektera andra åsikter och tankar.
* Vi erbjuder en tillåtande och föränderlig lärmiljö där barnen kan ta egna initiativ. Barnen är delaktiga i utformandet av lärmiljöerna, vi utformar lärmiljöerna utifrån barnenes tankar och åsikter. Temaarbetet utgår från barnens tankar och hypoteser.


Utveckling och lärande, språk:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö 98, rev 2016)

Granitens mål:
Vi vill att barnen pratar och kommunicerar med andra barn och vuxna genom att berätta, uttrycka tankar, lyssna till varandra samt ställa frågor.

Hur vi jobbar mot målet:
* De vuxna använder ett kontextbundet språk i de dagliga samtalen. Genom det ges barnen möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk samt ökat ordförråd.
* Morgonmötet ger tillfälle att prata tillsammans med barnen. Vi arbetar med bokstäver och ordbilder i form av veckodagar, månader samt barnens namn. Barnen ges utrymme att utveckla sina förmågor att berätta om bland annat sina känslor, vad de har jobbat med i temat eller vad de har gjort i helgen. Vi uppmuntrar barnen att lyssna på och ställa frågor till varandra.
* Varierad gruppstorlek, i bland annat temat bidrar till att alla får möjlighet att komma till tals och våga uttrycka sina tankar och argumentera för sina åsikter.


Utveckling och lärande, naturvetenskap:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö 98, rev 2016)

Granitens mål:
Ge barnen möjlighet till ökad förståelse och kunskap för och om hur människan och naturen påverkar varandra.

Hur vi jobbar mot målet:
* Via vår maskkompost kan vi på nära håll kunna följa daggmaskens liv och dess roll i kretsloppet. Genom det är vår förhoppning att barnen får en ökad kunskap och förståelse för naturens kretslopp.
* Tillsammans med barnen utför vi enklare sopsortering. Genom detta är vår förhoppning att barnen får en ökad kunskap och förståelse för varför vi komposterar och sopsorterar.


Vi tänker på barnens hälsa och välbefinnande, därför är det viktigt att barnen rör på sig och är ute varje dag.

Genom reflektion och pedagogiska dokumentationer synliggör vi barnens lärande.
Att lära varandra, och av varandra är en viktig upptäckt oavsett ålder.

Vårdnadshavarna får kontinuerlig information om vår verksamhet via vår blogg.

Vi har en föränderlig lärmiljö som ger utmaningar till barnen. Vi delar medvetet upp barnen i mindre grupper under stora delar av dagen, på så sätt kommer alla barn till tals och vi får en lugnare miljö.

 

Personal:
Carina Öhman
Johanna W-Häggner
Isabell Nordvall

Telefonnr: 45 71 81

pärlarbete