Diamanten

Här vistas barn i åldern tre till fyra år, barngruppen består i nuläget av 21 barn.

Diamantens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Diamantens mål:
Vi strävar mot att barnen:
* Ges möjlighet och tid till att uttrycka sina tankar och åsikter, efter sin förmåga.
* Upplever att deras tankar är intressanta och att de blir lyssnade på, både av kompisar och av vuxna.
* Erbjuds en tillåtande, inspirerande och föränderlig lärmiljö .

Hur vi jobbar mot målet:
* Vi skapar forum för att barnen ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Pedagogerna ser barnen som kompetenta och tänker på hur de bemöter barnens tankar och åsikter.
* Pedagogerna är lyhörda för barnens berättande och tar sig tid att lyssna och bekräfta. Barnen ges möjlighet till samtal och berättande både i större och mindre sammanhang såsom matsituationen, arbete i temagrupp och samlingar. Vi använder oss av böcker, bilder och flanosagor för att utveckla berättandet. Vi tränar på att lyssna på varandra och vänta på sin tur att prata. Vi använder oss av ”pratpinnen”, en pinne som hjälper barnen se vems tur det är att prata och vilka som ska lyssna.
* Vi erbjuder material som är anpassade efter barnen och för lärprocessen framåt. Vi lyssnar in barnens intressen och låter barnen vara delaktiga i utformandet av lärmiljön.


Utveckling och lärande, språk:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Diamantens mål:
Vi strävar mot att barnen:
* Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig i tal inför andra
* Utvecklar sin förmåga att lyssna när andra talar
* Får ett ökat ordförråd

Hur vi jobbar mot målet:
* Samlingar, stora och små. Vi vuxna använder oss av ett berikande språk och uppmuntrar barnen att uttrycka sig verbalt i grupp och i vardagen. Att vi pedagoger vid behov använder oss av ”pratpinnen”, en pinne som hjälper barnen se vems tur det är att prata och vilka som ska lyssna.
* Pedagogerna lyssnar och visar att det är viktigt att lyssna och kunna vänta på sin tur även när man pratar med varandra.
* Vi använder oss av sagor, dialog, rim och ramsor och sånger för att få barnen att utöka sitt ordförråd.


Utveckling och lärande, naturvetenskap:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” (Lpfö 98, rev. 2010).

Diamantens mål:
Vi strävar mot att barnen:
* Känner till att planeten jorden består av olika miljöer och klimat.
* Känner till olika sätt hur människor påverkar miljön.

Hur vi jobbar mot målet:
* Med inspirationsfilmer som utgångspunkt, använda olika estetiska utryckssätt som till exempel: dans, rita, måla, bygg och konstruktion både inomhus samt utomhus för att gestalta olika miljöer och klimat
* Vistas i skogen varje onsdag ca. kl. 9-13. Genom att vistas i skogen en längre stund varje vecka får barnen möjlighet att lära känna vår natur och vårt klimat på ett djupare plan, de skapar en relation till naturen.
* Skapa Landart, i skogen eller ute på gården.
* Lärmiljöer inomhus där barnen får möta, utforska och skapa med naturmaterial möjliggörs det för barnen att fortsätta bygga på sin relation till naturen
* Med hjälp av äventyrspedagogik skapa ett äventyr med utgångspunkt i miljöproblematik.
* Med utgångspunkt i barnens förförståelse resonera kring hur människor påverkar miljön negativt med t.ex. nedskräpning


Personal​

Emma Jonsson
Therese Nilsson-Ring
Malin Johansson

Telefonnr: 45 71 80