Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande:

Förskolans verksamhet styrs av barns reflektioner och frågeställningar.
De behov och intressen som barnen ger uttryck för, bör ligga till grund när vi utformar miljön och vid planering av den pedagogiska verksamheten.
Det uppnår vi genom att:
Bekräfta, bemöta, uppmuntra och se barnen.
Lyssna på barnen. Vara noga med att följa upp barnens intressen.
Låta barnen vara delaktiga i förändringar av ex. innemiljön.

Hägernloppet

Föräldrasamverkan:

Vi vill skapa en bra relation mellan pedagoger, föräldrar och barn. Vi har valt att ha olika aktiviteter tillsammans.
Hägernloppet någon gång i mars/april. Hägernloppet är barnens skidlopp.
Trivselkväll i maj, en arbetskväll på förskolegården med picknick. Denna kväll är en gemensam våravslutning för hela förskolan.

Vi har också ett förskoleråd, där rektor, en pedagog från varje avdelning och två stycken föräldrarepresentanter från varje avdelning deltar.
Förskolerådet träffas ca 1 gång på höstterminen och 1 gång på vårterminen.