Om vår förskola

Leken är det viktigaste verktyget ett barn kan ha, leken ingår i allt det vi gör. I leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta sina upplevelser och här övar de även sitt sociala samspel. Genom att ha en tillåtande och inspirerande miljö ger vi barnen tid och utrymme till att leka. Vi på Haga lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna och sedda. Därför försöker vi i den mån det går att finnas i hallen på morgonen.

Vi på Haga Förskola ska visa respekt för varandra och skapa ett trivsamt klimat. Vi ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, samt reda ut missförstånd och att respektera varandra. Vi erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma de barn som av olika slag behöver stöd i sin utveckling. Vi ser till att det finns lockande och utmanande material tillgängligt för alla åldrar och att vi skapar en tillåtande atmosfär för experimenterande och kreativt skapande samt att bekräfta det barnen gör.

Vi prioriterar utevistelsen och är ute varje dag och i alla väder. Detta för att tillgodose barnens rörelsebehov, befrämja hälsan och välbefinnandet. Vår utemiljö är en viktig tillgång för barnens lärande och utforskande. Gården och närliggande skog inbjuder barnen till rörelse och lek. Barnen har möjlighet att åka skidor, skridskor, cykla mm som främjar den motoriska utvecklingen.