Barns inflytande, föräldrasamverkan

​Barns inflytande

På Haga Förskola tas barnens ideer till vara och omsätts i den pedagogiska verksamheten, inom såväl temainriktat arbete som i den dagliga verksamheten. Detta bidrar till ökad lust att ge uttryck för önskemål kring verksamhetens utformning.

Föräldrasamverkan​

Vi vill ge både barn och föräldrar en bra introduktion i förskolan. För att ge föräldrarna möjlighet till inflytande och delaktighet, använder vi oss av olika samverkansformer. Det är främst den dagliga kontakten, när barnet kommer till förskolan och när det går hem för dagen. Vi informerar om avdelningens arbete under året, samt informerar kontinuerligt om innehållet under dagen. En gång per läsår har vi tillsammans med föräldrarna ett samtal kring barnens vardag på förskolan. Vi har öppet hus/föräldramöte och gemensamma fester för barn, föräldrar och personal.