Projektarbete

Vi arbetar projekterande med barnen där Syftet är att undersöka och reflektera utifrån barnens olika hypoteser tillsammans.

Värdet i att jobba i projekt är att det tydligt framkommer att vi lär av varandra. Barnens idéer, olikheter och försök att kompromissa lyfts som en tillgång och driver arbetet framåt.

Projekt under Ht 2016 Vt 2017   

Vi har arbetat i tre åldershomogena projektgrupper där vi utgått ifrån ett gemensamt mål:

”Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra." (LpFö 98/10)