Om vår förskola

​På Villa Kreativa jobbar vi efter en gemensam vision och värdegrund, som grundar sig på vårt uppdrag i förskolans läroplan – LpFö 98/10. Den bygger på våra värdeord som är:

  • Olikheter
  • Respekt
  • Kommunikation och Lyssnande
  • Lustfyllt lärande 

Villa Kreativas vision: Vi arbetar för att bygga upp en trygghet och tillit hos varje barn. För oss är det viktigt att barnen vågar vara sig själva, kan möta och respektera olikheter, vågar uttrycka sig och kunna lyssna. Detta är värdefulla delar som resulterar i lek och ett lustfyllt lärande. 

Vårt pedagogiska förhållningssätt grundar sig på Reggio Emilias filosofi. Reggio Emilia är en stad i norra Italien men även ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som är en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning. Tre viktiga ledord är utforskande, delaktighet och reflektion. Många länder har inspirerats av denna filosofi som ständigt utvecklas och förnyas. Det är viktigt att lyfta fram att det inte är en "färdig mall" utan grundtankar som var och en kan inspireras av och utveckla i sin egen verksamhet och sammanhang.

För oss innebär det att ta tillvara på barnens idéer och tankar i ett reflekterande arbetssätt. Detta ligger som grund i vårt arbete med barnen. Vi utgår ifrån att alla barn kan lära sig efter sina egna förmågor och uttryckssätt med pedagoger som är nyfikna och delaktiga.

Som reflektionsverktyg använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns läroprocesser. Det viktiga är att synliggöra vägen inte enbart resultatet.

Vår organisation på enheten innebär att vi arbetar i ett enda arbetslag som idag består av sex pedagoger. Förskolan har två hemvisten, Paletten och Ljusgården. Vi pedagoger har medevetet valt att inte dela upp oss i två avdelningar utan vi ser det som en tillgång att låta barnen få möjlighet till lek över hela förskolan och dess olika lärandemiljöer. Barnen får möjlighet till fler relationer eftersom de har möjlighet att träffas och vistas på hela förskolan. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga med all personal och att alla barn ska känna varandra.

Lärmiljöerna utformas utifrån barnens intressen, behov och lekar. Den är inte statisk utan ständigt i förändring. Vår miljö inomhus är uppdelad i två hemvisten, Paletten och Ljusgården samt Torget, vår gemensamma mötesplats mellan hemvistena.  Vi har utformat miljöerna i olika "stationer" och rum som t.ex. ateljé, bygg och konstruktion, duplorum, sång/musik med mera. Vi vill uppmuntra barnen till samarbete, inflytande och delaktighet i den dagliga verksamheten samt möjligheten att använda sina olika sinnen. Vi strävar efter (vision) att minst en gång per dag flytta ut vår pedagogiska verksamhet med barnen, dels på förskolegården och dels till vår fina närmiljö med tillgång till vatten, skog, djur, idrottsplats med mera. 

Återställ
Projekteramde arbetssätt