Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplanen är en del av det Systematiska Kvalitetsarbetet och skall årligen utvärderas och vid behov revideras.
En årsplan är utarbetad, se i ovanstående länk.

Utvecklingsområden, pågående utvecklingsarbeten och satsningar som förskolan deltar i:

Skolverkets utvecklingsområde 2016-2017 är barns språk och kommunikation. Vi pedagoger kommer att fördjupa oss i detta område genom att läsa litteratur, reflektera och dokumentera, att arbeta projekterande med barnen samt föräldrarnas delaktighet i detta utvecklingsområde.

 • Utveckling och arbete med det Systematiska KvalitetsArbetet
  Förskolan Villa Kreativa använder ett utarbetat SKA-dokument, arbetar med verktyget pedagogisk dokumentation samt med vecko- och månadsreflektionsprotokoll för att följa och dokumentera processer, utvärdering, resultat och analys
  Hur och när avstämning skall ske är inlagt i det pedagogiska året
  I förskolans organisation ingår en anställd pedagogista som ger pedagogisk handledning till pedagogerna och som fördjupar och driver utvecklandet av miljöer och projekt samt det systematiska kvalitetsarbetet inom förskoleområdet.
 • Deltagande på föreläsningar anordnade av Pedagogiska nätverket Luleå
  Deltagandet blir för pedagogerna ett verktyg för kompetensutveckling
  Pedagogiska nätverket, Luleå är ett av Reggio Emilia Institutets svenska nätverk

Resultat

Resultat från kommunens föräldraenkät redovisas på Föräldramöte samt på Förskolerådet
Återkoppling till föräldrar på enkätens resultat ges sedan via Förskolerådet, Föräldramöten och Utvecklingssamtalen samt via mail.