Barns inflytande, föräldrasamverkan

Vår organisation är uppbyggd så att barnen ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag på förskolan samt inflytande i sitt eget lärande.

Vi pedagoger ser begreppet inflytande som en möjlighet för barnen att påverka sin vardag på förskolan Villa Kreativa. Vi menar inte att vi avsäger oss rollen som pedagoger/vuxna, utan inflytandet är inom vissa ramar som byggs upp av respekt, kommunikation, lyssnande, reflektion samt andra rutiner som tillkommer på en förskola.

Vi strävar efter att:

  • Vara lyhörda, nyfikna och intresserade, genom att observera och ha dialog med barnen- i deras bilder, lekar och aktiviteter med barnen. 
  • Utgå från barnens intressen, kompetenser, nyfikenhet och kreativitet i utformningen av den fysiska miljön samt i deras aktiviteter och projekt.
  • Ge barnen möjlighet att uttrycka sina tankar, behov och önskningar. Detta gör vi genom bl.a. pedagogisk dokumentation, intervjuer, observationer och dagliga samtal kring deras aktiviteter, alster och lekar.
  • Ge barnen möjlighet att reflektera och utvärdera, och på så sätt få syn på sitt eget och gruppens lärande genom dokumentation.
  • Barnen ska vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen där intervjuer och observationer görs och analyseras. Utifrån analysen så väljs sedan vilket prioriterat område som särskilt ska uppmärksammas och arbetas med.
  • Barnen ska vara delaktiga i förskolans systematiska kvalitetsarbete genom att de pedagogiska dokumentationerna med barnens läroprocesser utvärderas och analyseras, för att sen kunna se hur verksamheten ytterligare kan bidra till barnens utveckling och lärande.

Så här arbetar vi för att ge föräldrar/vårdnadshavare insyn, inflytande och delaktighet i våran verksamhet.

Du är viktig!
Du som förälder är den som står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelsefulla i förskolan. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur förskolans uppdrag ser ut.

Vi strävar efter att:

  • Vid varje ny inskolning informera om förskolans arbetssätt, organisation och förskolans verksamhet.
  • Föra dagliga samtal, informera via månadsbrev och föräldramöten. Individuella utvecklingssamtal sker en gång på vårterminen.
  • Förskolerådet har sina möten löpande under läsåret (2 ggr) där föräldrarepresentanter ingår samt förskolechef och pedagoger. Förskolerådet är till för föräldrarnas frågor och synpunkter samt en möjlighet för oss pedagoger att ge föräldrar inblick i verksamheten och projekten som pågår.