Förskolans värden, vision och verksamhetsidé

Verksamhetsidé för Förskolan Solkatten

Förskolan Solkatten är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. Miljön ska inspirera barnen till kreativitet, skapande, forskande samt lek och lärande. 
En välkomnande förskola som genomsyras av ett tillåtande förhållningssätt där vi skapar en trygg och inspirerande miljö.

Vi arbetar med att lyfta olikheter och allas lika värde genom att ge barnen möjlighet att våga pröva och upptäcka på ett kreativt och skapande sätt tillsammans med andra. På Solkatten ges barnen en plats att tänka, prova, undersöka, skapa, presentera och lära på många olika sätt.

Vi arbetar för att förskolans miljö ska vara inbjudande och väcka barnets nyfikenhet och lust till att lära. Den ska inspirera och utmana barnen till kreativitet, skapande, utforskande, experimenterande samt lek och lärande. Pedagogerna är barnens medforskare, och barnen blir delaktiga genom att deras intressen tas tillvara och de erbjuds möjlighet till olika val.

Förskolan tar tillvara och utvecklar barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Den pedagogiska verksamheten erbjuder en demokratisk miljö där barnen får möjlighet att utveckla sin empati, samt vara delaktiga i olika beslutssituationer. Förskolan medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och vår gemensamma miljö.

VÄRDEN som skall vägleda och genomsyra all verksamhet: Mångfald, Utforskande, Inflytande och delaktighet samt Hållbar framtid.