Våra värden

Mångfald

För oss innefattar mångfald begrepp och värdeord som likhet, olikhet, skillnad, jämlikhet och allas lika värde oberoende av kön, ålder, etniskt tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi håller dessa begrepp levande genom diskussion och reflektion.
Vi tolkar det som att vi lär känna oss själva i meningsskapande möten med andra som är olika oss själva.

Vi tror att barn och pedagoger genom att mötas på olika sätt och i olika sammanhang skapar möjligheter för oss att utveckla ett demokratisk synsätt. Detta gör vi genom att sätta ord på våra tankar och idéer, lyssna och förstå att det finns andra sätt att tänka, andra sätt att göra och andra sätt att känna. Vi tror att det utvecklar vår förmåga att kunna förhandla, fatta tillfälliga överenskommelser och beslut.

Vår syn på mångfald ska vara synlig i miljön, där vi ger barnen möjligheter att konkret få uppleva att saker och ting är olika: känns olika, smakar olika, luktar olika, låter olika och fungerar olika.
Olikheten i tingen kan hjälpa barnen att även se mångfald och olikhet hos varandra.
Förskolan vill ge barnen möjlighet att få vara olika i olika sammanhang.
Vi tror på att man blir något i stället för man är.

Det finns t.ex. många olika sätt att jobba med självporträtt.


Lust och fantasi

 

Så här arbetar vi för att främja lust:

 • Vi är nyfikna och upptäcker tillsammans
 • Viktigt att alla blir sedda och får vara den vi är, att känna att man lyckas
 • Att vi berömmer varandra
 • Vi bearbetar saker på ett lustfyllt sätt och med hjälp av många olika uttryckssätt så som drama, lek, bild etc.
 • Barnen är med och utvecklar våra miljöer utifrån deras intressen och nyfikenhet.
 • Det är barnens processer, det barnen gör tillsammans som är det viktiga inte hur resultatet blir.
 • Vi väljer att göra tillsammans istället för individuellt då vi tror att vi lär i samspel med andra och att samspel utvidgar barnets lärande och lust till ny kunskap.

Så här arbetar vi för att främja fantasi:

 • Vi uppmuntrar alla barn och pedagoger att använda sin fantasi i olika situationer.
 • Vi bearbetar saker på ett fantasifullt sätt och med hjälp av många olika uttryckssätt så som drama, lek, bild etc.
 • Vi erbjuder ett spännande och inspirerande material, ett kreativt material som berikar fantasin.
 • Vi vill att barnen möts av fantasifulla pedagoger som ställer intresserade frågor kring det barnen upptäcker och upplever.

  Vi strävar efter att ha kul tillsammans!