Våra värden

Mångfald

För oss innefattar mångfald begrepp och värdeord som likhet, olikhet, skillnad, jämlikhet och allas lika värde oberoende av kön, ålder, etniskt tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi håller dessa begrepp levande genom diskussion och reflektion.
Vi tolkar det som att vi lär känna oss själva i meningsskapande möten med andra som är olika oss själva.

Vi tror att barn och pedagoger genom att mötas på olika sätt och i olika sammanhang skapar möjligheter för oss att utveckla ett demokratisk synsätt. Detta gör vi genom att sätta ord på våra tankar och idéer, lyssna och förstå att det finns andra sätt att tänka, andra sätt att göra och andra sätt att känna. Vi tror att det utvecklar vår förmåga att kunna förhandla, fatta tillfälliga överenskommelser och beslut.

Vår syn på mångfald ska vara synlig i miljön, där vi ger barnen möjligheter att konkret få uppleva att saker och ting är olika: känns olika, smakar olika, luktar olika, låter olika och fungerar olika.
Olikheten i tingen kan hjälpa barnen att även se mångfald och olikhet hos varandra.
Förskolan vill ge barnen möjlighet att få vara olika i olika sammanhang.
Vi tror på att man blir något i stället för man är.

Det finns t.ex. många olika sätt att jobba med självporträtt.


Inflytande/delaktighet

För att vara delaktig behöver man få inflytande och för att få inflytande behöver man vara delaktig.

Inflytande/delaktighet handlar om att ha möjlighet att säga sin mening, lyssna på andras åsikter och förhandla inför tillfälliga överenskommelser eller innan beslut fattas.

Inflytande/delaktighet ökar känslan av tillhörighet och gör det möjligt att bli en del av en kreativ gemenskap.

Vi vill skapa lärmiljöer som gör det möjligt för barn att utforska och undersöka på egen hand.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för bör ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lpfö98/10