Uppföljning, utvärdering och utveckling

Grunden för vår uppföljning och utvärdering av verksamheten finns i de observationer pedagogerna gör av barns lärande i grupp och individuellt. Dessa observationer, tillsammans med våra gemensamma syften kring verksamheten är i stort våra utgångspunkter för att kunna följa upp och utvärdera vår verksamhet.

Tillsammans reflekterar vi för att hitta strategier för att kunna utmana barnen vidare i sina läroprocesser.

Utvärderingar tillsammans med barnen sker med hjälp av olika former av tillbakablickar med stöd av vårt observationsmaterial. Vi tittar bakåt för att kunna ta steget framåt.

Utvärdering tillsammans med föräldrarna sker i första hand vid utvecklingssamtal, föräldramöten och i enkätform. Detta material ligger sedan till grund för arbetslagets utvärdering av terminen.

Uppföljning i arbetslag sker kontinuerligt under terminen och i slutet av varje termin.
Utifrån sammanställningen och kvalitetsredovisningen för vi diskussioner och formulerar oss kring de områden som verksamheten behöver utveckla under nästa läsår.