Om vår förskola 

Vårt uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
I vår tolkning av uppdraget vill vi lyfta fram vår barnsyn och kunskapssyn.

Vi ser att varje barn

  • är kompetent OM vi vuxna ger möjlighet till det.
  • upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande
    vuxna och barn.
  • är full med frågor och ivrig att förstå.
  • aktivt skapar sin egen kunskap och identitet tillsammans med
    andra.

Det är viktigt att barnen får tro på sig själv och se sin egen förmåga.

Vår kunskapssyn är att barn lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själv och tillsammans med andra.
Detta kräver att vi pedagoger är medforskare och att vi är nyfikna på barnens tankar. 
Vår utgångspunkt är att vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vilka frågor de har och därigenom utmana dem.