Om vår förskola

Vår vision

Alla barns lika rätt till lärande. Detta gör vi genom att möta barnet där de är, se individen och stimulera barnet till utveckling utifrån det.

Förskolans värdeord är nyfikenhet, glädje och normkreativitet. Dessa ord ska genomsyra förhållningssätt och våra pedagogiska miljöer.

Vi arbetar i projektform och årets projekt är Livsstil och hälsa.
Projektmål: Varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnnande (Lpfö 98- rev. 2010)

Vi satsar mycket på utevistelse och promenader i närmiljön för att barnen ska få utlopp för sin nyfikenhet vad som sker utomhus.