Om vår förskola

På Borgmästarens förskola går just nu 49 barn i åldrarna 1-6 år. 16 av dessa barn hör till Jollen (ca 1-3 år) , och 33 barn hör till Ekan (ca 3-6 år).
Mellan kl. 7.30-16.00 är de  äldre barnen på Ekan och de yngre barnen på Jollen, detta för att vi skall kunna möta och ta tillvara på alla barns behov och utveckling, övrig tid är vi alla tillsammans.

På hela förskolan

Förskolan arbetar mot vårat styrdokument Lpfö-98, rev -10. Vi arbetar förutom det med fokus ifrån litteraturen "Att undervisa barn i förskolan" av Elisabet Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson och dess sju prinsiper: Variation, Inramning, Mötet och samordningen mellan barn och pedagog, Från ett lokalt till expansivt språk, Att utmana och stötta barnet, Att kunna och att utveckla ett kunnande och Att synliggöra mönster. På förskolan arbetas även med litteraturen "Möte för lärande" av Eva Johansson, Skolverket, och skolverkets "Mattemoduler" och på de gemensamma mål Luleå Kommun har inom "Hållbar utveckling".  

 

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik är ett temainriktat arbetsmetod som betår av flera delar. Genom äventyrspedagogik får barnen ett spännande lärande,  där barnen får "uppdrag", en problemlösning, att lösa i det tema vi arbetar med tillexempel inom naturkunskap, matematik eller samarbete och genom ett sagoäventyr får barnen tillsammans arbeta med och lösa "uppdraget". Genom sagoäventyret får barnen konkreta upplevelser som engagerar barnens känslor, där de anväder sig av många sinnen och upplever med hela kroppen. Barnen får tillsammans lösa uppdaget genom att inta mera kunskaper i det aktuella temaarbetet och arbetet blir då ett meningsfullt lärande för barnen. I sagoäventyren använder vi fantasin för att skapa ett spännande lärande där upplevelserna engagerar både kropp och känslor och där barnen är delaktiga i sitt eget lärande.

På förskolan arbetas även med kamratövningar där barnen övar sig i att samarbeta i grupp och övar sig på positiv beröring. Kamratövningar är ett mobbingförebyggande arbete som stärker kamratrelationerna. Vi har även valt att ta in ett till komplement till kamratövningarna och det är barnmassage och beröringslekar. Barnmassage och beröringslekar ger barnen en stärkt självkänsla och ökad kroppsmedvetenhet och övar barnen i positiv beröring och att visa respekt för varandra vilket också är ett mobbingförebyggande arbete.

Matematik i förskolan

På förskolan ligger fokus kring matematikutveckling i alla åldrar och vi utgår ifrån skolverkets Mattestrategier. ​