​Hela förskolan

Förskolan ligger i en av flyglarna som tillhör Borgmästarskolan. Vi har stora klassrum som vi delar in i olika mindre lekmiljöer för att det skall bli tydligt för barnen vilket material som de skall leka och arbeta med på den ytan, och även för att skapa ett lugn för barnen i deras olika lekar och arbeten. På hela förskolan anpassar vi lekmiljöerna och materialet utefter ålder och barnens intressen.

Vårt mål är att vara ute minst en gång per dag på vår förskolegård eller i vår närmiljö.

Avdelning Jollen

Här går barn i åldern 1-3 år,  vilket nu är 16 barn. Jollen består av två klassrum, ett mindre grupprum och hall.

Varje dag har vi samling där vi arbetar mycket med språket och tecken som stöd, vi-känslan att vara alla tillsammans i en grupp och matematik eller det tema vi arbetar med för tillfället. Vi arbetar också en gång i veckan med olika temaarbeten då barnen är indelade i två grupper för att skapa mindre grupper som ger mera möjlighet för lärande.

 Barnen äter alla sina måltider på avdelningen.

Avdelning Ekan

Här går barn i åldern 3-6 år och är nu 33 barn. Ekan består av tre klassrum, två mindre grupprum, ett torg och två hallar.

Varje dag har vi åldersindelade samlingar och läsvilor för att kunna styra dessa utefter ålder och mognad. Detta också för att skapa mindre grupper som ger mer utrymme för varje enskilt barn att få mera möjligheter till inflytande, taltid, en lugnare miljö. Barnen ges och i och med möjlighet till att lättare få koncentration, reflektion och även större möjlighet till lärande. Vi arbetar också en gång i veckan mera fokuserat och styrt med olika temaarbeten i tre olika grupper, där de yngsta, treåringarna, är en grupp och det två äldre grupperna, fyra- och femåringarna, är mixade i två lika stora grupper, och alla grupper arbetar med samma tema och röda tråd.

På Ekan äter alla barnen frukost inne i skolmatsalen. Till lunchen äter vår yngsta åldersgrupp inne på Ekan medan de två älder åldersgrupperna äter sin lunch i skolamtsalen. Mellanmålet äts av alla barn inne på avdelningen Ekan. Barnen kommer till serverade bord både i skolmatsalen och inne på avdelningen.

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal två gånger i veckan där de två äldsta åldersgrupperna har var sin gång i veckan och den yngsta åldersgruppen när tillfälle ges. På gymnastiken lägger vi fokus på kamratövnigar och motorisk träning


Kulmatte