​Avdelning Ekan

Här går barn i åldern 1-6 år och är nu 19 barn. Ekan består av tre klassrum, två mindre grupprum, ett torg och två hallar.

Varje dag har vi åldersindelade samlingar och vilor för att kunna styra dessa utefter ålder och mognad. Detta också för att skapa mindre grupper som ger mer utrymme för varje enskilt barn att få mera möjligheter till inflytande, taltid, en lugnare miljö. Barnen ges och i och med möjlighet till att lättare få koncentration, reflektion och även större möjlighet till lärande.

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal en gång i veckan. På gymnastiken lägger vi fokus på kamratövnigar och motorisk träning