Om vår förskola

Hela förskolan samverkar med varandra en dynamiken av tre avdelningar.

Barn som undervisas i programering på ett lekfullt sätt

Programering i förskolan

Vi har åldersblandande barngrupper med åldrarna 1-6 år.

Specifikt för ålders-blandad avdelning är att de yngre barnen inspireras, lär sig av de äldre barnen och att man leker över åldersgränser. De äldre barnen växer genom att lära ut ochvara förebild.
Barnen lär av andra barn och visar empati för varandra.
Vi har olika miljöer på förskolan för att utmana. Barnen har hela förskolan som sin lek-, lär- och utbildnings arena.

Vårt förhållningssätt och tankar kring miljöerna:

Arbetssätt - Vi är positiva, glada och tillåtande innom tydliga ramar. Vi arbetar med gruppdynamiken att barnen utvecklar sin förmåga att lära, leka enskilt och i grupp. Att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter. Vi pedagoger använder uppmuntran och stöd i vårt förhållningssätt.

Innemiljön - Vill vi ska präglas av nyfikenhet, fantasi, lek, lärande, inflytande/intresse och att vi har en rolig tid tillsammans.

Leken -Är viktig för lärande och utveckling. I lekens och lärandets olika former stimuleras, fantasi, inlevelse, lust, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, att samarbeta och lösa problem. Barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor, lärande och erfarenheter genom leken.

Möten/samling - Vi har olika möten i verksamheten. Vi får en" vi känsla". Att planera upp veckan med barns inflytande/värdegrundsfrågor -  vad som händer/hänt under dagen. Här tränas; turtagning, våga prata, lyssna på andra, gemenskap och social utveckling. Språkliga kompetenser stärks med daglig kommunikation, sång, lek, rytmik, sagor, rim och ramsor.

Inflytande - Vi ger inflytande genom att lyssna och vara flexibel. Vi vill ta tillvara på intressen och tillmötesgå olika önskemål. Vi inbjuder till lek och skapande aktiviteter som utvecklar barns självständighet och tillit till sin egen förmåga. Personalen ställer frågor istället, för att ge färdiga lösningar.

Vilan -Vi erbjuder sovvila

Högläsning/boksamtal - är aktiviteter som främjar kultur och språk- och skrivutveckling

Utevistelse -Vi är ute i vår närmiljö, där får vi möjlighet till annan utmanande miljö, lek, ljud och luft. Utomhus stärks motoriska utveckling som att springa, hoppa, klättra, balansera och gunga mm.

Bergsprängarensförskola är en förskola i utveckling!