Barns inflytande, föräldrasamverkan

Så här arbetar vi med barns inflytande.

 • När barnen tar initiativ till olika aktiviteter Varje dag ges tillfällen för att välja aktiviteter.  Pedagogerna frågar barnen istället för att ge färdiga svar, på så sätt får pedagogerna fatt i barnens tankar och funderingar. Självkänslan växer hos barnet när vi tar tillvara deras åsikter och tankar.
 • När barnet vågar och kan prata i grupp- barnet får utifrån sitt intresse berätta och visa i grupp(ex sin bok).
  Pedagaogerna ställer frågor; hur tänker, tycker, vill du, för att hjälpa barnet in i samtalet och förstå hur barnet känner och tänker.
  Vid pedagogiska dokumentationer reflekterar vi tillsammans. Vi får på detta sätt veta vad barnen upplevt, lärt och tankar kring det för vidareutveckla aktiviteterna och lärandet.
 • När barnen är delaktiga i beslutfattande och tar ansvar -i Våra dagliga möten planerade och oplanerade, förs det samtal, reflektioner vad vi gör, ska göra och vill göra. Barnen får vara med och planera och reflektera över sin dag och vecka. Det tematiska arbetet styrs från barnens intressen och fasination.
 • När barnen tar fram och plockar bort material efter sig - En väl organiserad miljö med där man i vissa rum leker med olika saker. Barnet kan själv välja och bli inpirerad till lek i miljöerna.

Föräldrasamverkan sker i olika former:

 • Introduktionen - då familjen börjar på förskolan.
 • Daglig kontakt - lämning och hämtning.
 • Föräldramöte -personal och föräldrar ger varndra information och diskuterar frågor som rör verksamheten. Föräldrar får tillsammans möjligheten till både insyn och inflytande.
 • Utvecklingsmöte - vårdnadshavare får möjlighet med personal att delta i utvecklingssamtal kring sitt barns vistelse/utveckling/lärande i förskolan.
  I samtalet görs en individuell utvecklingsplan som utgår från barnets faktiska behov, förutsättningar och föräldrarnas realistiska förväntningar. Samtalet ger föräldrarna möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller barnets vardag på förskolan.
 • Skriftlig information - avdelningsbloggarna ges information; utvbildning/undervisning och lärande, viktig information..
 • Högtider och traditioner - av olika slag på avdelningarna och gemensamt i huset Höstloppet, Hälsodag, Förskolansdag mm.
 • Föräldraråd -syftet med detta råd är att utveckla samarbetet mellan föräldrar och verksamheten i förskolan. Rådet består av förskolechef, personalrepresentanter  och föräldrarepresentanter.