Frågor och svar

Organisation

När kan man börja söka till Bergets förskola?
Återkommer med datum.

Hur många entréer kommer förskolan ha? 
Det kommer finnas fyra entréer. Två avdelningar kommer att dela entré men har egna kapprum. De övriga avdelningarna har egna entréer och kapprum.

Kommer barn från samma avdelning vid sin tidigare förskola att få vara tillsammans? 
Det kommer att eftersträvas så långt det är möjligt. Det kan också bero på hur många barn som finns i varje åldersgrupp.

Kommer personal från förskolorna följa med till Bergets förskola?
Om de vill och utifrån den arbetslagstiftning som vi har att förhålla oss till.

Hur involveras personalen i processen?
En referensgrupp har bildats och personal från samtliga tre förskolor är representerade. Syftet med referensgruppen är att vara som bollplank i processen och infokanal till övrig personal.

Hur involveras vårdnadshavare i processen?
Ett föräldraråd som representeras av samtliga tre förskolor fungerar som bollplank i processen och informationskanal till övriga vårdnadshavare. Det finns möjlighet för samtliga föräldrar att maila in frågor och få svar på frågor till föräldrarådet. Rådet leds av förskolechef.

Måltider

Hur kommer måltiderna organiseras?
Maten till förskolan kommer att lagas på närliggande Furuparkskolan och transporteras till förskolan.  De yngre barnen äter på sina avdelningar och de äldre barnen äter i en mindre matsal.

Hur hanteras ljudnivån i matsalen?
Vi strävar efter att ha en bra ljudmiljö för barn och vuxna. Bland annat kommer det monteras ljudabsorbenter och möbler kommer ha ljuddämpade skydd.  

Utemiljö

Hur kommer utemiljön se ut?
Förskolans gård kommer att rustas upp och anpassas för förskolebarn. I direkt anslutning till förskolan finns även en lummig skogdunge.

Hur ser växtligheten ut kring förskolan?
Det kommer finnas odlingsmöjligheter och ”ätbara” växter på gården.

Hur mycket kommer barnen att vara ute?
Utevistelse sker på samtliga förskolor. Svårt att säga exakt hur mycket tid men utevistelsen är en viktig del av verksamheten.