Lekens betydelse

Leken

Leken är viktig för barnets utveckling och lärande.

I leken:

  • utforskar barnet sin omvärld och bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt kommunicerar med andra barn.
  • upptäcker och utvecklar barnet sina intressen och förmågor. Leken är den form och det forum där barnet själv har kontroll.
  • utvecklas barnet socialt, känslomässigt, motoriskt, intellektuellt och sin förmåga att samarbeta individuellt och i grupp.
  • har pedagogen en viktig roll som medforskare.