Om vår förskola

Bälinge förskola har två åldersanpassade avdelningar. Kojan för våra yngsta och Lyan för de äldre barnen. Vi erbjuder material och lekmöjligheter anpassat till barnets mognad och ålder.  Det är en öppenhet mellan avdelningarna och vi har utevistelsen tillsammans varje dag. Barnen tillåts gå mellan avdelningarna i stor utsträckning och vi ser barnen som allas barn!  


På vår förskola arbetar båda avdelningarna sammanhängande och under en längre period med ett valt tema. Inom temat ryms allt det som Läroplanen för förskolan föreskriver. På olika sätt väver vi in naturvetenskap, språk, matematik rörelse, drama, musik/rytm och skapande verksamhet.
Vi arbetar alltid med leken som grund och strävar efter att stimulera, utmana och utveckla barnens egna kreativa tankar och idéer.


På vår förskola vill vi ge barnen en stimulerande och meningsfull lek och lär miljö. Vi anpassar miljön för att främja goda samspelsmöjligheter, platser för barnen att leka/lära och mötas på. Det finns material efter barnens skiftande behov, ålder och intressen. Det finns bygg/konstruktionsrum, plats för rörelse, skapande verksamhet, vattenlek, rollekar vila och lugnare aktiviteter så som spel, pussel och sagoläsning.


Förskolan har en fin utemiljö med gungor och sandlådor, en kulle att åka stjärtlapp på vintertid och klätterställningar för stora och små barn.Vi försöker vara utomhus två gånger per dag. Närheten till skogen gör det lätt att vistas där.