Om vår förskola

Gemensamt för förskolan är att alla barn ska ges möjlighet att utveckla en stark självkänsla och gott självförtroende med en tilltro till sitt eget lärande samt utveckla sitt matematiska tänkande. Våra ledord på Bäckhagen är nyfikenhet, lust och glädje.

Vi vill erbjuda en god pedagogisk verksamhet och omsorg som barnet upplever som rolig och stimulerande. Vi i personalen vill vara goda förebilder för barnen och utforma vår verksamhet i enlighet med den värdegrund som beskrivs i läroplanen. 

Dessa värden är bl a demokrati, solidaritet och jämställdhet. Vi tränar barnen i att göra egna val och lägger stor vikt vid språklig och emotionell träning och arbetar för att varje barn får en positiv självbild och ett gott självförtroende.

Personalen består av förskollärare, barnskötare samt kock och ekonomibiträde. Maten tillagas i vårt eget kök. 

Vi har två resurspooler knutna till vår förskola som går in vid personalens sjukfrånvaro eller ledighet/kompetensutveckling.

Förskolechefens ord

Välkommen till vår förskola där vi får förmånen att lära känna dig och ditt barn under några år.

Som förälder är du förstås viktigast i ditt barns liv och förskolans uppgift är att komplettera, inte ersätta hemmet.
Vårt uppdrag är att lägga grunden för det livslånga lärandet och "Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.. (Lpfö98)

Vi ska grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på och i samarbete med hemmet främja barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Som ledare för förskolans verksamhet är det min uppgift att skapa utrymme för alla att växa i ett gott samspel med andra:

barnets rätt till en god pedagogisk miljö, barnets möte med pedagoger som nyfiket, utmanande och respektfullt möter barnet i utveckling och lärande.

att tillvarata medarbetarnas kunskaper, intressen och personligheter för att på bästa sätt samarbeta för att lösa våra arbetsuppgifter.

erbjuda föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten och att skapa mötesplatser för föräldrar.

Min vision är en verksamhet :
- med ett tydligt och målmedvetet arbete som präglas av analys och reflektion kring måluppfyllelse, metoder och förhållningssätt utifrån Läroplanens intentioner.

- där vår miljö stimulerar fantasin och väcker nyfikenhet, och gör både barn och vuxna glada och inger en känsla av meningsfullhet

- där vi jobbar med utmaningar på alla nivåer.

- där alla i verksamheten bidrar och tar ansvar och bemöter varandra med respekt. Alla kan och alla vill — alla gör sitt bästa!

- där synen att olikheten berikar är stark - att andras perspektiv kan bana väg för nya tankar och idéer.

- där vi har ett tillåtande klimat- vi lär av våra misstag och att utvecklas är att ständigt förbättra.

- där föräldrar upplever att deras synpunkter och åsikter på verksamheten är viktiga.

Maria Hedlund