Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande

”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar". (LPFÖ98/10)

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är.
Barn har rätt till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande i beslut som rör dem. Läroplanen för förskolan betonar barns rätt att utöva inflytande över sitt lärande och sin lärmiljö, både i form och innehåll.

Samtidigt betonar den vikten av att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar. Det ställer krav på vuxnas tilltro till barnets egen förmåga.
Det handlar inte om att få sin vilja igenom, utan om att vara en del av gemenskapen och därmed påverka det som händer med sina yttryck och åsikter. Det är viktigt hur människor samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna inbjuds till föräldramöten och till ett utvecklingssamtal/år. Då tar föräldrar och ansvarig pedagog tillsammans fram en individuell utvecklingsplan för det enskilda barnet. Vi har även föräldraråd (föräldrar, en eller två från varje avdelning, samt, rektor och en pedagog) som träffas två gånger per termin, och pratar om saker som rör förskolan.

Du är viktig

Du som förälder är den som står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelsefulla i förskolan. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera. Förutom det dagliga samtalet, utvecklingssamtalen och vår blogg som forum för era tankar och era frågor, delges ni också en enkät som ligger till underlag för vad vi behöver förändra och utveckla i vår verksamhet.

Vi inbjuder även till samverkan genom exempelvis: Föreläsningar, föräldramöten, luciamorgon, Vasalopp och "Bäckhagendagen".