Om vår förskola

barn som håller i en daggmask

På vår förskola har vi som mål att varje barn ska få tillgång till en rolig, trygg, och lärorik verksamhet.Varje barn är unikt med många olika inneboende erfarenheter och resurser.För oss gäller det att på bästa sätt utmana, berika och stötta varje barn i dess utveckling och mot läroplansmålen.(Lpfö 98/10)

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen en god grundstruktur, vilket för oss innebär att lära sig hur man bemöter andra människor, tränar empati, medmänsklighet, samt gott uppförande i olika situationer.Det innefattar även att ta ansvar för att tex hänga upp sina kläder, skor, tvätta sig, avsluta lekar och vara rädd om material och leksaker.

Lärande sker i samspel med andra, därför uppmuntrar vi barnen att samarbeta och lära av varandra.Vi iakttar vad barnen gör och säger, vi bidrar med utmaningar och anpassar miljön för lek och skapande utifrån barnens intressen och behov.

Varje barn ska få vara som det är. Vi jobbar för alla människors lika värde.

Det är viktigt att barnen får chans att uttrycka sig i många olika skapande processer ex bild ,form, dans, drama.därför jobbar vi ofta tematiskt för att på så sätt få in läroplanens mål på ett variabelt sätt.

squsch i olika storlekar

Vi använder oss av årstidsväxlingar för att se samband och kretslopp.vi sår frön, odlar grönsaker, potatis,blommor, kokar saft av bär. bakar bröd mm.I detta tema använder vi oss av konkret matematik. Vi räknar potatisar, jämför vikt längd. Vi torkar ringblomsblad. Vi hittar daggmaskar, vi mäter och väger till brödbak och saftkokning mm. Det hela avslutas med med en skördefest där barnen inbjuder föräldrar och syskon. Barnen textar skyltar och målar till alla smakbitar som de bjuder på.

Vi använder oss ofta av återvunnet material för konstruktion och fritt skapande. Att själv tillverka och få använda sin fantasi stimulerar till lek och lärande.

Vi dokumenterar barnens lärandeprocesser med i-pad och kamera.

Vi har en god föräldrasamverkan där vi bla genom olika föräldrar samt bybor fått ta del av deras näringar, såsom fårskötsel, hästar och höns.

Vi har bla fått följa äggets väg till levande kyckling. Ett mycket spännande och lärorikt projekt.

Eftersom förskolan ligger i samma byggnad som skolan, så får vi när tillfälle ges använda gymnastiksalen för lek och rörelse.

Utevistelse främjar hälsa och lärande, därför är vi ute varje dag.

Vintertid har vi tillgång till skidspår och hockeybana i närheten av förskolan.

potatispåsar