Rutiner

Vi har i dagsläget öppet förskolan 6.30- 17:30.
Detta styrs av familjernas omsorgsbehov.

De barn som har 15 tim/placering är tre dagar måndag - onsdag kl. 8.30-13.30.

Inskolning

Vi välkomnar familjen och tillsammans bestämmer vi tid och dag för första besöket. När familjen kommer till förskolan får man bekanta sig med verksamheten och får information av ansvarig förskolepersonal. Föräldrarna är tryggheten under inskolningen och din roll som förälder är att finnas med på avdelningen de första dagarna. Vi pedagoger bygger medvetet upp kontakten med ert barn. Successivt lämnas barnet kortare-längre stunder. Hur lång inskolningen blir är individuellt för varje familj och barn, och avgörs i dialog mellan föräldrar och pedagoger, ca 1-2 veckor.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Pedagogerna från skolan kommer under våren och besöker barnen som ska börja förskoleklass. Senare besöker vi skolan tillsammans med barnen så att de får bekanta sig med skolans miljö och även äta lunch där. I samråd med föräldrarna kommer vi överens om vad som ska föras vidare till skolans pedagoger vid överlämningssamtalet som sker mellan förskola och skola.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnen är sjuka eller lediga meddelas detta till respektive avdelning.
Detta för att underlätta för oss att planera verksamheten, maten och eventuellt vikariebehov. Det går bra att ringa eller skicka sms till respektive avdelning.

Försäkring

Varje barn får genom förskoleavgiften en olycksfallsförsäkring som Luleå Kommun tecknat.