Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår förskola vill vi att alla ska känna sig trygga och vara välkomna.
Alla ska respektera varandra och bli accepterad för den man är.

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Diskrimineringsgrunderna vilar på FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, skollagen och diskrimineringslagen.
Diskrimineringsgrunderna är:

  • Kön
  • Könsidentitet och könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder
  • Kränkande behandling