Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för skall ligga till grund för förskolans utformning av miljön och den pedagogiska verksamheten.

Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar, ta ansvar för sina handlingar, bli medvetna om sin egen utveckling och sitt lärande.

För att komma dit låter vi barnen delta i olika former av samarbete, fångar upp barnens intressen och idéer, gör intervjuer observerar och kontinuerligt dokumenterar och följer upp verksamheten. Tillsammans med barnen dokumenterar vi deras lärande.


Föräldrasamverkan

Ett gott och nära samarbete mellan föräldrar, förskola och pedagoger är viktigt och förtroendefulla relationer.

Vår föräldrasamverkan sker på många olika sätt, först och främst är det den värdefulla dagliga kontakten vid lämnade och hämtande. Vid inskolning av barnen då föräldrarna lämnar över sina barn till oss. Via skriftlig information på whiteboard i hallen, bloggen. Vi har föräldramöten där föräldrar och personal träffas och pratar om genemsamma verksamhetsfrågor. Föräldrarna erbjuds att delta i ett utvecklingssamtal per år. Föräldrarna har möjlighet att tillsammans med personal träffas på föräldrasamrådet och vi skickar ut enkäter där föräldrarna har möjlighet att svara och därmed påverka verksamheten. Vi använder oss av edwise och blogg för att informera föräldrar, alla avdelningar samt kök har en blogg.