Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande i förskolan är viktigt, för då ges möjlighet för dem att förstå vad demokrati och delaktighet är. Vi eftersträvar att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter genom att de regelbundet reflekterar kring pågående upptäckter barnen gör om sin verklighet. De ges inflytande och möjlighet att påverka sin dag på förskolan genom att vi aktivt lyssnar till deras tankar och att de får bli utgångspunkten i vår verksamhet. Barnens sociala utveckling och demokratiska processer förutsätter att de får ta ansvar för sina handlingar samt delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Vi strävar efter att upprätthålla en god kontakt med föräldrar och att de ska känna sig delaktiga i sitt barns förskola. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas. För det krävs ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Föräldrar ges möjlighet att samverka genom inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten, information via vår blogg, daglig kontakt vid hämtning/lämning och att föräldrar involveras i de pågående projekten och olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Olika aktiviteter tillsammans med barn och föräldrar:

•Gårdsdag med middag vår och höst

•Luciafest

•Skoterutflykt

•Ängesbyloppet (skidor)