Om vår förskola

Barnsyn:

Vår barnsyn utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö16:

 • Barnet är en egen individ med individuella behov.
 • Varje barn har förutsättningar att lära sig nya saker utifrån sin egen förmåga.
 • Barn lär i samspel och kommunikation med andra.
 • Barn är nyfikna, kreativa och undersökande.
 • Alla barn är resursrika och deras olikheter en tillgång.
 • Barn har rätt till inflytande och har rätt att bli respekterade.

Värdegrund:

 • På Älvens förskola utgår vi från allas lika värde.
 • Vi strävar efter att bemöta alla individuellt och att se allas förmågor.
 • Vi arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket innebär att vi tränar på att samarbeta, bli modiga och lösa problem.
 • Vi föregår med gott exempel och visar respekt för både barn och vuxna.
 • På förskolan ska alla känna sig välkomna och förskolan erbjuder en trygg och tillåtande miljö.
 • Älvens förskola genomsyras av ett positivt förhållningsätt som främjar tron på sin egen förmåga.
 • På förskolan lär vi av varandra i en tillgänglig och stimulerande miljö.