Om vår förskola

Våren 2017 fördjupar vi arbetet med normer och värden och fortsätter med de "10 små kompisböckerna". Där möter vi Kanin och Igelkott som råkar ut för situationer som barnen i förskolan känner igen från sin vardag.

På Älvens förskola arbetar vi utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt som innebär att vi har en tillåtande och utmanade miljö. Vi ger barnen möjlighet att utforska, våga, prova och att inget är omöjligt.

Älvens förskola är en mångkulturell förskola med många barn som har annat modersmål än svenska. Det ger verksamheten tillgång till andra seder och kulturer, som är berikande för alla på förskolan. Förskolan har personal som pratar engelska, meänkieli, finska och arabiska. Ett interkulturellt förhållningssätt är under utveckling.

Förskolegården är nyligen restaurerad och kommer till våren att kompletteras med nya klätterställningar. Gården ger stora möjligheter för barnen att leka, lära och utforska med hela sin kropp och alla sina sinnen.

Barnsyn:

Vår barnsyn utgår från Läroplanen för förskolan (rev 16):

 • Barnet är en egen individ med individuella behov.
 • Varje barn har förutsättningar att lära sig nya saker utifrån sin egen förmåga.
 • Barn lär i samspel och kommunikation med andra.
 • Barn är nyfikna, kreativa och undersökande.
 • Alla barn är resursrika och deras olikheter en tillgång.
 • Barn har rätt till inflytande och har rätt att bli respekterade.

Värdegrund:

Vår värdegrund utgår från Läroplanen för förskolan (rev 16):

 • På Älvens förskola utgår vi från allas lika värde.
 • Vi strävar efter att bemöta alla individuellt och att se allas förmågor.
 • Vi arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket innebär att vi tränar på att samarbeta, bli modiga och lösa problem.
 • Vi föregår med gott exempel och visar respekt för både barn och vuxna.
 • På förskolan ska alla känna sig välkomna och förskolan erbjuder en trygg och tillåtande miljö.
 • Älvens förskola genomsyras av ett positivt förhållningsätt som främjar tron på sin egen förmåga.
 • På förskolan lär vi av varandra i en tillgänglig och stimulerande miljö.

Vi har god samverkan i huset och vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga med all personal och att alla barn ska känna varandra.

På Älvens förskola får barnen delta i olika estetiska och kulturella aktiviteter. Vi har avtal med Norrbottensmusiken som kommer till förskolan 2 gånger per år. Färeställningarna riktas till barn i åldrarna 4-5.