Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Mål

Vårt uppdrag är att införliva förskolans läroplan, Lpfö98 (rev 16), i arbetet med barnen. 2017/2018 har vi valt att arbeta med dessa prioriterade mål:

  • Förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön.
  • Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Utvecklingsområden 2017/2018

  • Barns inflytande
  • Gemensam barnsyn
  • Gemensamma strävansmål
  • Utveckla lärmiljöer
  • Organisationen/åldersblandade grupper 

Kvalitetsredovisning

Resultat

Varje år får föräldrarna svara på en web-baserad föräldraenkät om verksamheten på förskolan. När svaren är sammanställda analyserar vi resultaten och ser vilka områden vi behöver jobba lite extra med. Vår verksamhet speglas av ett tillåtande klimat- vi lär av våra misstag och att utvecklas är att ständigt förbättras. Era svar är viktiga och hjälper oss att utvecklas.