Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Mål

Poster Älvens förskolas utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling​

Resultat

Varje år får föräldrarna svara på en web-baserad föräldraenkät om verksamheten på förskolan. När svaren är sammanställda analyserar vi resultaten och ser vilka områden vi behöver jobba lite extra med. Vår verksamhet speglas av ett tillåtande klimat- vi lär av våra misstag och att utvecklas är att ständigt förbättras. Era svar är viktiga och hjälper oss att utvecklas.