Tillsynsansvar vid transport mellan förskola/fritidshem och OB-verksamhet

Fastställd 2016-03-31.

Information till vårdnadshavare. Med tillsynsansvar menas ansvar för barnet. Barnet ska inte kunna skadas på grund av olycka, inte kränkas och heller inte utsätta sig själv eller andra för skada. Rektor har det övergripande ansvaret och ska se till att personal vet vad som gäller i ansvarsfrågor.

Förskolans ansvar

Ansvaret för barnet börjar i och med att barnet överlämnas till förskolans personal enligt överenskommet schema.

När barnet går hem för dagen, och överlämnas till i förväg överenskommen hämtningsperson, upphör tillsynsansvaret.

Barnet ska vid varje lämnings- och hämtningstillfälle avlämnas/hämtas i direkt kontakt med förskolans personal.

Vårdnadshavarens ansvar

Du ansvarar för den tid som barnet inte är i förskolan. Färd till och från förskolan är ditt ansvar.

Vem har då ansvar för barnet då det placerats i taxi och är på väg till OB-omsorg (eller tvärtom, tillbaka till ordinarie enhet)? Alltså under transporten mellan enheterna?

Tillsynsansvaret för barn och elever anses övergå till förskolan/skolan under den tid barnet/eleven befinner sig i verksamheten. Detta ansvar är utsträckt till en kortare tid innan verksamheten börjar och slutar för dagen. Omfattningen av tillsynsansvaret bestäms av barnets ålder och mognad.

Tillsynsansvar och transporter

Då kommunen i detta fall erbjuder OB-omsorg omfattas även denna tid av huvudmannens tillsynsansvar.

Huvudmannen, i det här fallet OB-verksamheten har tillsynsansvar för tiden då barnet vistas i OB-omsorgen men förskolan eller OB- omsorgen kan inte ta ansvaret motsvarande tiden i transportbilen.

Kommunen har till följd av en strävan om en god service till vårdnadshavare erbjudit transport, men kan inte i lagens mening fullfölja tillsynsansvar under transport. Huvudmannen kommer även fortsättningsvis att erbjuda denna service men färden i transportbilen sker på vårdnadshavarnas ansvar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är inte något som kommuner måste tillhandahålla men enligt skollagens 25 kap. bör erbjuda. Luleå kommun har en lång tradition av att erbjuda denna omsorg. Kommunen har också erbjudit transport från ordinarie förskola/fritidshem till OB- verksamheten och tvärtom.

I och med att det blivit allt mer uppmärksammat om tillsyn av barn i förskola och fritidshem genom olika händelser av rättslig karaktär så bör du som förälder vara informerad om att vid ev. transporter mellan ordinarie förskola/fritidshem och OB- verksamheten eller i omvänd riktning så kommer inte förskolorna eller fritidshemmen ha möjlighet att utöva tillsyn då ingen i personalen medföljer i transporten.

Med den vetskapen är det du som förälder som måste avgöra om du ändå ska ansöka om transport för ditt barn eller om du ordnar transporten själv.

Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen kommer även fortsättningsvis att erbjuda transporter för de som så behöver men har med denna information säkerställt att du som förälder är medveten om att förskolan eller OB-verksamheten inte kommer att kunna ta tillsynsansvaret.

Sidan uppdaterades den 8 mars 2023