Grundskolans och grundsärskolans elevhälsa

Vänd dig till ansvarig pedagog eller rektor om du som elev eller förälder till elev i grundskola/grundsärskola behöver stöd i skolsituationen.

Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i förskoleklassen eller i skolan. Stödet ska barnet i första hand få i den grupp eller klass det tillhör. 

Skolans personal utarbetar ett åtgärdsprogram i samråd med dig och barnet. Rektorn på skolan ansvarar för att undervisningen utformas så att barnet får det stöd barnet behöver.

Lokalt elevhälsoteam

Varje skola har tillgång till ett lokalt elevhälsoteam som består av :

Central elevhälsa

Rektor har vid behov möjlighet att kontakta Centrala Elevhälsan som består av:

  • psykologer
  • specialpedagoger förskola
  • specialpedagoger grundskola
  • specialpedagoger - tal, språk och kommunikation
  • teknikstöd
  • skolsköterskor och skolläkare (är organisatoriskt knutna till Centrala Elevhälsan)​
  • mottagandeteam
Återställ
Klagomål/synpunkter på elevhälsans medicinska insats