Mer om D.I.O.R

D.I.O.R, Luleå, Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet, är en folkhälsosatsning som drivs av Luleå kommun, fritidsförvaltningen i samarbete med Luleå lokaltrafik och Tekniska förvaltningen. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 13 och 19 år i Luleå kommun. Syftet är att ungdomar i kommunen ska få ett större inflytande och aktivt kunna vara med och påverka det offentliga rummet sin närhet.

Genomförd utsmyckning av utomhusbadet Aronsbadet

Genomförd utsmyckning av utomhusbadet Aronsbadet

Vi arbetar aktivt tillsammans med de fritidsgårdar som finns runt om i Luleå Kommun med viss koncentration på områden utifrån välfärdsbokslutet. Kontakt har även knytets med gymnasieskolor i kommunen. Under sommaren arbetar vi tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen genom att ha feriearbetande ungdomar i projektet. Ungdomar kan då välja att arbeta med D.I.O.R under tre veckor då de tillsammans med andra ungdomar tar fram en idé till en utsmyckning av en bestämd offentlig plats. Idén presenteras för de som ”äger” platsen, när idé är godkänd så genomför ungdomarna den.

Luleå kommun har avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar. Syftet är att prioritera barn och ungas hälsa och att satsningarna kan inrikta sig både på livsvillkor och på levnadsvanor. Satsningen ska bland annat genomföras med ett nämndövergripande perspektiv och utgå från hälsofrämjande- och förebyggande arbete samt tidiga insatser för grupper av kommuninvånare

Projektet har koppling till följande folkhälsomål:

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barns och ungas uppväxtvillkor
  • Miljöer och produkter (En attraktiv och säker fysisk omgivning)
  • Fysisk aktivitet (inbjudande miljöer för spontana och organiserade besök)
Genomförd utsmyckning av ledbussar

Genomförd utsmyckning av ledbussar

Långtidseffekter

Projektet syftar till att stärka barn och ungas möjlighet till social och kulturell delaktighet i det offentliga rummet. Idag sker utformning och utsmyckning till största delen av vuxna. Vi vill att barn och unga ska trivas och stanna kvar i Luleå. Staden ska attrahera till besök och inflyttning. Genom att aktivt involvera unga i utformning och utsmyckning av det offentliga rummet skapas vi känsla av personlig utveckling, tillhörighet, stolthet och nytänkande. En attraktiv miljö bidrar även till minskad skadegörelse och klotter. Vi vill skapa en tryggare miljö för ungdomar i Luleå. Projektet ska även stärka ungdomarnas inflytande i vad som händer i deras närmiljö, genom det bygga upp ungas känsla av samhörighet och stolthet för sitt närområde och Luleå som stad.

Utformning och utsmyckning av de prioriterade offentliga miljöerna/områdena ska:

  • Locka till vistelse och möten, särskilt attrahera barn och unga
  • Präglas av ungas influenser och kreativt skapande
  • Visa på att ungas idéer kan bli verklighet
  • Förmedla positiva budskap inom bl a kreativt skapande, integration, jämställdhet och främjande av hälsosamt livsval.

Läs projektbeskrivningen för D.I.O.Rlänk till annan webbplats

Läs projektutvärderingen av D.I.O.R

Genomförd utsmyckning av tunnlar

Genomförd utsmyckning av tunnlar