Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tyck till om världsarvets förvaltningsplan

Kyrkstadsrådets förslag till förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad är nu klar för granskning. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget.

Alla världsarv ska upprätta förvaltningsplaner. Förvaltningsplanen ska fungera som en gemensam plattform för alla ägare, myndigheter och övriga aktörer som på olika sätt verkar i Gammelstads kyrkstad.

Framsida förvaltningsplan Gammelstads kyrkstad

Planen ska beskriva världsarvsområdets universella värden och målsättningarna för hur de ska bevaras, utvecklas och förmedlas.

Förslag till förvaltningsplan 2015-2020öppnas i nytt fönster

Förslaget finns utställt på Stadsbiblioteket i Kulturens hus och på Gammelstads bibliotek under perioden 13 april – 4 maj.

Lämna skriftliga synpunkter senast den 5 maj 2015 till:

Kulturförvaltningen
att: Sara Vintén
971 79 Luleå

eller till sara.vinten@lulea.se.

Ange tydligt vad synpunkterna gäller (sida, rubrik osv).

Uppdragsgivare och process

Förvaltningsplanen har tagits fram på uppdrag av Kyrkstadsrådet. Projektledare har varit världsarvssamordnaren vid Kulturförvaltningen, Luleå kommun. En arbetsgrupp med representanter från Nederluleå församling, Länsstyrelsen, Visit Luleå, Kyrkstugeägareföreningen och Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans genomfört dialoger med olika intressenter och gemensamt formulerat planförslaget.

Bakgrund

Alla världsarv ska upprätta förvaltningsplaner. Gammelstads kyrkstads förvaltningsplan från 2008 har löpt ut i sin åtgärdsdel varför det under våren 2014 startade en ny förvaltningsplaneprocess.

Vart sjätte år ska världsarven också avrapportera sin status till världsarvskommittén. Senaste rapporteringen för Gammelstad gjordes 2013 och resultatet från den, tillsammans med utvärderingen av den förra förvaltningsplanen, omhändertas i förslaget till ny förvaltningsplan.

Det är Unescos Operational Guidelines §§ 108-118 som reglerar världsarvens förvaltning. Varje världsarvs intressenter ska samverka kring förvaltningen. I Luleå görs detta via världsarvets förvaltningsråd Kyrkstadsrådet. Dess parter består av förvaltare samt större intressenter. Förvaltare (ägare) är Luleå kommun, Nederluleå församling, Nederluleå kyrkstugeägareförening, Nederluleå hembygdsförening och Kyrkbyns intresseförening (samlar kyrkbyborna). Större intressenter är Länsstyrelsen och Visit Luleå.